Chung sức xây dựng nông thôn mới_top

Chính sách đặc thù khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững của Quảng Ninh có điểm gì mới?

HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV vừa thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với nhiều điểm mới.

Tại Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua 25 nghị quyết theo thẩm quyền với sự đồng thuận, thống nhất cao từ các đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó có nhiều nội dung quan trọng, cần thiết, không chỉ bảo đảm cho sự ổn định, đổi mới phát triển của tỉnh trong năm 2024, mà còn của cả giai đoạn 2021-2025 thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh.

Việc triển khai Nghị quyết 337 đã góp phần thúc đẩy lâm nghiệp Quảng Ninh phát triển bền vững. Ảnh: QMG

Theo đó, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã quyết nghị thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong 6 tháng cuối năm 2024; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công vốn ngân sách tỉnh; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025; tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 – 2025; quy định tặng thưởng danh hiệu “Công dân Quảng Ninh ưu tú”; nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh tỉnh Quảng Ninh đến năm 2045; ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Quảng Ninh…

Đáng chú ý, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII thông qua Nghị quyết số 337/2021/NQ-HĐND ngày 23/4/2021 về việc quy định một số chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết số 337 đã đóng góp tích cực vào kết quả phát triển diện tích rừng gỗ lớn, cây bản địa, nâng cao chất lượng rừng trồng của tỉnh. Giai đoạn 2021-2023, toàn tỉnh đã trồng được 4.170ha rừng gỗ lớn, cây bản địa; tỷ lệ che phủ rừng đạt 55%.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Nghị quyết 337, còn một số tồn tại như: Chưa có cơ chế hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân phát triển kinh tế dưới tán rừng trong thời gian chờ thu hoạch; cây quế vẫn chiếm diện tích lớn, trên 92% tổng diện tích thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển rừng gỗ lớn, các loài lim, giổi, lát… chiếm tỷ lệ thấp, chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương; việc quản lý, giám sát chất lượng cây còn hạn chế; đối tượng hỗ trợ chưa được mở rộng, mới chỉ dừng lại ở hộ gia đình, chủ rừng…

Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vừa được HĐND tỉnh thông qua có nhiều điểm mới. Ảnh: QMG

So với Nghị quyết số 337/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vừa được HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV thông qua có một số điểm mới.

Cụ thể, mở rộng phạm vi áp dụng từ 3 địa phương (Hạ Long, Ba Chẽ, Cẩm Phả) lên thành áp dụng trên toàn tỉnh; mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách, từ chỉ hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân lên thành hỗ trợ đối với tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhóm hộ, hộ gia đình, cá nhân.

Nâng mức hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn, từ chỉ hỗ trợ kinh phí mua cây giống với mức 15 triệu đồng/ha lên thành hỗ trợ kinh phí mua cây giống và công chăm sóc với mức 20 triệu đồng/ha; đồng thời nâng mức hỗ trợ vay vốn Ngân hàng CSXH từ 20 triệu đồng/ha lên thành 30 triệu đồng/ha.

Bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế dưới tán rừng, trong đó: Hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân đã tham gia chính sách trồng rừng gỗ lớn với mức 10 triệu đồng/ha diện tích rừng trồng gỗ lớn để trồng cây lâm sản ngoài gỗ, chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Nghị quyết được thông qua thay thế Nghị quyết số 337/2021/NQ-HĐND sẽ tạo giải pháp cho các hộ gia đình, cá nhân lấy ngắn nuôi dài trong thời gian chưa có thu nhập từ cây trồng chính. Thời hạn áp dụng Nghị quyết đến hết ngày 31/12/2026.

Các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 19, HĐND Tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026:

(1) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2024.

(2) Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công vốn ngân sách tỉnh Quảng Ninh.

(3) Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách cấp tỉnh.

(4) Nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công tỉnh Quảng Ninh năm 2025.

(5) Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024.

(6) Nghị quyết về việc quyết định số lượng hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024.

(7) Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng; mức hỗ trợ, bồi dưỡng, và các khoản chi khác bảo đảm điều kiện hoạt động đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(8) Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh, phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024 và một số nội dung thuộc lĩnh vực tài chính – ngân sách.

(9) Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 – 2025.

(10) Nghị quyết quy định về tặng danh hiệu “Công dân Quảng Ninh ưu tú”.

(11) Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2024; điều chỉnh, bổ sung diện tích dự án, diện tích thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với một số dự án, công trình đã được HĐND tỉnh thông qua.

(12) Nghị quyết về việc hủy bỏ danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua nhưng quá 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

(13) Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(14) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 310/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí học văn hóa cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

(15) Nghị quyết quy định mức lập dự toán và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(16) Nghị quyết thông qua nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh tỉnh Quảng Ninh đến năm 2045.

(17) Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2025.

(18) Nghị quyết về Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 190/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIV.

(19) Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh.

(20) Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

(21) Nghị quyết về việc ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Quảng Ninh.

(22-25) Các Nghị quyết về công tác cán bộ.

Thanh Tuyền

 

Vương Đinh Huệ
Văn bản ban hành

Một loại rau mọc trên đá với cái tên đầy lạ lẫm, đã trở thành đặc sản quý hiếm ở Nghệ An

1541/QĐ-UBND

Ban hành Bộ tiêu chí thôn, xóm, bản đạt chuẩn nông thôn mới; Vườn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 – 2025

318/QĐ-TTg

Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025

1563/QĐ-UBND

Về việc quy định các nội dung, tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025

320/QĐ-TTg

Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025

319/QĐ-TTg

Phê duyệt Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025

263/QĐ-TTg

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

18/2022/QĐ-TTg

Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

24/2020/NQ-HĐND

Về một số chính sách hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2025

211/QĐ-TTg

Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 – 2025

Số 05/2014/TT-BVHTTDL

Giới thiệu mô hình hay và đề xuất sáng kiến triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Số 05/2014/TT-BVHTTDL

Thông tư của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Về sữa đổi, bổ sung tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, thể thao xã và thôn


Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Xem bình chọn

Loading ... Loading ...
Thống kê
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại0
  • Tổng lượt truy cập2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây