10/11/2021 | 18:32

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM GIAI ĐOẠN 2019-2020

113 sản phẩm đạt 3 sao trở lên, tư duy sản xuất được nâng tầm, hiệu quả kinh tế cải thiện rõ rệt mà Chương trình OCOP mang lại cho tỉnh Nghệ An.

 Chiêu ngày 10/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019 đến nay, định hướng thực hiện Chương trình từ nay đến hết năm 2025

Chủ trì hội nghị có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT , các đồng chí đại diện các huyện, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là Chương trình OCOP) được xác định là một giải pháp giúp thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Trọng tâm của chương trình là phát triển sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuổi giá trị, trong đó chủ thể là các thành phần kinh tế tư nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã. Chương trình được thực hiện theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị, triển khai chương trình phải bảo đảm các nguyên tắc: Sản phẩm địa phương hướng tới toàn cầu; Tự lực, tự tin và sáng tạo; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Là một Chương trình còn khá mới mẻ thực hiện trong điều kiện khó khăn, xuất phát điểm thấp, ảnh hưởng dịch Covid -19, nguồn lực hạn chế; nhận thức của một số cán bộ Đảng viên và nhân dân bước đầu còn hạn chế, cơ chế chính sách chưa kịp thời. Song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các Bộ ngành Trung ương; với quyết tâm chính trị cao của cấp ủy chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự đồng tình, hưởng ứng của người dân, biết phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, cộng với những chính sách, chương trình, đề án về phát triển kinh tế xã hội được tỉnh, các huyện ban hành, tổ chức thực hiện trong thời gian qua đã và đang phát huy hiệu quả góp phần vào thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP, nâng cao giá trị hàng hóa làm tăng thu nhập và góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần ở nông thôn.

Đến nay, đã có 16/21 huyện, thành, thị tổ chức đánh giá, phân hạng và có sản phẩm đạt hạng sao; các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Quỳ Hợp, Quế Phong, Thị xã Thái Hòa chưa có sản phẩm đạt sao. Toàn tỉnh đã có 113/kế hoạch 90 sản phẩm được công nhận đạt 3 sao trở lên (vượt 25,6% so với mục tiêu giai đoạn 2018-2020); trong đó, có 87 sản phẩm đạt 03 sao chiếm 77,0%; có 26 sản phẩm đạt 4 sao chiếm 23% (cả nước đến nay có 4.919 sản phẩm được công nhận đạt 3 sao trở lên trong đó 20 sản phẩm đạt 5 sao). Nhờ đó, đã góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh đã có 318/411 xã đạt tiêu chí số 10 về Thu nhập (chiếm 77,4%), có 280/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 68,1%.

Số lượng chủ thể đăng ký tham gia Chương trình trong 02 năm 2019-2020 là 106 chủ thể, trong đó có 75 chủ thể có sản phẩm đạt hạng 3 sao đến 4 sao gồm: 27 HTX; 21 doanh nghiệp; 6 cơ sở sản xuất; 9 tổ hợp tác; 12 hộ sản xuất kinh doanh; Trong đó, khu vực đồng bằng có 40 chủ thể/72 sản phẩm đạt hạng 03 sao trở lên; khu vực miền núi có 35 chủ thể/41 sản phẩm đạt hạng 03 sao trở lên.

Hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm đã được các ngành liên quan và UBND các huyện, thành, thị quan tâm thực hiện ngay từ khi bắt đầu thực hiện chương trình; nhờ vậy, trong hơn 2 năm qua đã tổ chức hoặc tham gia được 20 cuộc; trong đó:

- Cấp tỉnh: Số lượng 14 cuộc gồm: 04 Hội nghị kết nối cung cầu (tại Thành phố Hồ Chí Minh 01 do Bộ NN&PTNT tổ chức; tại TP Vinh 02 cuộc do Sở Công thương tổ chức; tại Nam Đàn 01 do huyện tổ chức); 03 cuộc trưng bày sản phẩm (tại Hội nghị tổng kết 10 năm NTM toàn quốc tại Nam Định, TP Vinh, Phú Quốc); 07 Hội chợ (tại Công viên Trung tâm TP Vinh 03, Nam Định 01, Lào Cai 01, Hà Nội 02).

- Cấp huyện: Số lượng 06 cuộc gồm: Hội nghị trưng bày gian hàng (Huyện Nam Đàn 05 cuộc với 150 gian hàng và TP Vinh 01 cuộc với 26 gian hàng).

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC GIAN HÀNG ĐƯỢC TRƯNG BÀY TẠI HỘI NGHỊ - ảnh Lưu Oanh

 

Chương trình đã khơi dậy được tiềm năng, thế mạnh của các địa phương về sản phẩm đặc sản, ngành nghề nông thôn gắn với lợi thế về điều kiện sản xuất, vùng nguyên liệu và văn hóa truyền thống để gia tăng giá trị sản phẩm OCOP. Thông qua chương trình đã hình thành được một số liên kết theo chuỗi giá trị khép kín, đặc biệt gắn với vai trò của các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ, đã góp phần tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 2.300 lao động và 1.800 - 2.000 lao động thời vụ, với thu nhập bình quân 3,5-4 triệu đồng/người/tháng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Các sản phẩm OCOP sau khi được công nhận đã gia tăng giá trị, góp phần giúp các chủ thể tăng quy mô sản xuất và doanh thu. Đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm; có mẫu mã, bao bì đa dạng và thân thiện với môi trường, phù hợp với yêu cầu của thị trường. Góp phần bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống, giá trị văn hóa để phát triển kinh tế nông thôn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh: đối với Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, đề nghị nâng cao hơn nửa vai trò của cấp uỷ, chính quyền, cơ sở và các ngành ở các địa phương trong tổ chức thực hiện Chương trình; các ngành của tỉnh và các địa phương cần tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý Chương trình thực hiện OCOP, nâng cao năng lực để tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn phương pháp cũng như kỹ năng, cách làm cho các chủ thể tham gia chương trình tạo ra sản phẩm OCOP. nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình kinh tế HTX trong nông nghiệp gắn với chủ trương xây dựng nông thôn mới bền vững và tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong giai đoạn mới; khuyến khích phát triển HTX nông nghiệp với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng, ứng dụng công nghệ cao gắn với thế mạnh của từng địa phương góp phần quan trọng xây dựng Nông thôn mới bền vững. Đến năm 2025, Nghệ An phấn đấu hoàn thành các mục tiêu sau: Có ít nhất 300 sản phẩm OCOP; phát triển mới ít nhất 86 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP; Hình thành 8-10 làng du lịch sinh thái cộng đồng, kết hợp bảo tồn các giá trị văn hóa tạo ra sản phẩm dịch vụ du lịch tham gia Chương trình OCOP; Phát triển ít nhất 5-8 sản phẩm đạt hạng 5 sao có thể xuất khẩu.

Lưu Kim Oanh - VP NTM

  • Tin mới cập nhật
  • Tin đọc nhiều nhất