02/11/2021 | 09:50

Bãi bỏ rào cản kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp

Đến năm 2025, Bộ NN-PTNT cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% số quy định và cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ quy định về kinh doanh lĩnh vực NN-PTNT.

 Đến năm 2025, phấn đấu mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính của Bộ NN-PTNT đạt tối thiểu 90%. Ảnh: Đồng Thái.

Nhằm cải cách đồng bộ, hiệu quả quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp, thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực NN-PTNT, Bộ NN-PTNT trong những năm qua đã tiến hành rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin.

Đồng thời, bãi bỏ các rào cản kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch. Đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ và các đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Đến năm 2025, Bộ NN-PTNT đã cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% số quy định và cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực NN-PTNT tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/5/2020.

Tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử tối thiểu 80% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên.

Mục tiêu Bộ NN-PTNT đề ra, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Trung ương đạt tỷ lệ tối thiểu 40%. Giai đoạn 2021-2025, mỗi năm tăng tối thiểu 20% cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Tối thiểu 80% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4. Trong số đó, ít nhất 80% thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%.

Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính của Bộ đạt tối thiểu 90%. 90% thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực NN-PTNT được công bố, công khai và cập nhật kịp thời. 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Bộ NN-PTNT tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ. Một là, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp, bảo đảm thủ tục hành chính mới ban hành phải đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, trọng tâm là thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Bảo vệ thực vật, chăn nuôi, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, thú y, thủy sản...và các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực khác có số lượng, tần suất giao dịch lớn.

Hai là rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện; loại bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý; tích hợp, cắt giảm mạnh các mẫu đơn, tờ khai và các giấy tờ không cần thiết hoặc có nội dung thông tin trùng lặp trên cơ sở ứng dụng các công nghệ số và các cơ sở dữ liệu sẵn có.

Ba là, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, loại bỏ các quy định không hợp pháp, không cần thiết, không hợp lý, bảo đảm thực chất. Tổ chức triển khai có kết quả Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Bốn là, rà soát, thống kê và đơn giản hóa các thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước liên quan đến lĩnh vực NN-PTNT.

Năm là, thường xuyên kịp thời cập nhật, công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa trên trang thông tin điện tử của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ, trên Cổng dịch công của Bộ, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của Bộ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Hoàn thành đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa Asean.

Đến 2030, 100% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến. Tối thiểu 90% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4; hoàn thành việc tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 80%. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực NN-PTNT đạt tối thiểu 95%.

Đồng Thái