11/09/2020 | 15:32

PHÁT HUY TINH THẦN XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH NGHỆ AN

PHẦN CUỐI: Xây dựng đời sống mới cho mỗi cá nhân; Lấy văn hoá làm nền tảng; Phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân

2- Xây dựng đời sống mới cho mỗi cá nhân

Muốn xây dựng thành công Nông thôn mới mỗi người phải tự xây dựng đời sống mới cho riêng mình. Trên cơ sở đó góp phần xây dựng đời sống mới cho cả cộng đồng. Việc xây dựng đời sống mới phải được thực hiện trên các nguyên tắc: Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tích cực tăng gia sản xuất. Mỗi cá nhân, mỗi tập thể và cả cộng đồng phải cố gắng nhiều hơn nữa trong lao động, trong tìm tòi, học hỏi và áp dụng tiến bộ của khoa học - kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

Công tác xây dựng đời sống của mỗi người nông dân là vấn đề nòng cốt. Người nông dân phải siêng năng, cần cù, hăng hái thi đua sản xuất và thực hành tiết kiệm, có tinh thần làm chủ, chủ động, sáng tạo trong lao động, sống có tinh thần, trách nhiệm, có tình, có nghĩa, luôn thương yêu, sẵn sàng “nhường cơm sẻ áo”... Về xã hội, phải làm cho người dân nông thôn có đủ cơm ăn, áo mặc, được học hành đầy đủ, được chăm sóc sức khỏe, được chữa bệnh mỗi khi ốm đau. Về đạo đức, phải trên thuận, dưới hòa, không thiên tư, thiên ái, không tham lam, ích kỷ, không tư lợi dù là cây kim, sợi chỉ của chung. Về tác phong, từ sinh hoạt đến làm việc, phải rõ ràng, công bằng, sòng phẳng, có kế hoạch, khoa học và gọn gàng, ngăn nắp.

3- Lấy văn hoá làm nền tảng

Trong suốt quá trình xây dựng Nông thôn mới phải lấy văn hóa làm nền tảng tinh thần vì nó vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Xây dựng đời sống văn hóa của Nông thôn mới cần gắn với cội nguồn mà nhân tố trung tâm là con người. “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi, Văn hóa có liên lạc với chính trị rất mật thiết. Phải làm thế nào cho văn hóa vào sâu trong tâm lý của quốc dân, nghĩa là văn hóa phải sửa được lười biếng, phù hoa, xa xỉ”.

Năm 2020, Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới đã là năm cuối của chặng đường 2011 - 2020, với các mục tiêu đã đạt và vượt có nhiều khởi sắc về mọi mặt. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng Nông thôn mới đã động viên, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chung sức xây dựng Nông thôn mới trong các tầng lớp nhân dân. Phong trào xây dựng xã văn hóa, thôn/bản văn hóa, gia đình văn hóa ngày càng phát triển sâu rộng. Các hệ thống thiết chế văn hoá ở cơ sở từng bước được xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức hoạt động văn hoá văn hóa văn nghệ, thể thao quần chúng được đẩy mạnh và ngày càng đa dạng. Nhiều hoạt động bảo vệ và phát huy văn hóa truyền thống được đẩy mạnh, sinh hoạt cộng đồng đã được quan tâm thực hiện và từng bước đi vào nền nếp, trong đó tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Cho đến nay, mặc dù đã trải qua 90 năm phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh nhưng những phong trào xây dựng đời sống mới, xây dựng Nông thôn mới lại được phát huy mạnh mẽ và là cơ sở lý luận quan trọng cho sự nghiệp xây dựng Nông thôn mới.

4- Phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở đạt chuẩn tiếp tục được quan tâm, nhiều huyện đã thực hiện có hiệu quả công tác luân chuyển, tăng cường cán bộ về xã... Do đó, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đã có bước trưởng thành nhanh, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng vận động quần chúng được nâng lên, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền cấp xã đã được nâng lên rõ rệt. Vai trò hạt nhân trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được giữ vững. Trong quá trình triển khai Chương trình xây dựng Nông thôn mới, nhiều cấp ủy đảng cơ sở đã chủ động lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để bàn bạc, thảo luận trong cấp ủy và xây dựng thành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện có kết quả. Nhờ vậy uy tín của Đảng ngày càng được nâng cao; sự phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong thực hiện xây dựng Nông thôn mới ngày càng cụ thể và hiệu quả, tạo sự nhất trí và đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị.

5- Một số bài học kinh nghiệm trong giai đoạn 2011-2020

Có thể nói xây dựng Nông thôn mới là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân và có tác động rõ rệt đến khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đạt được kết quả to lớn trong giai đoạn 2011-2020, Nghệ An đã phát huy tinh thần Xô Viết - Nghệ Tĩnh để thực hiện tốt xây dựng Nông thôn mới và rút ra một số bài học như:

Thứ nhất: Khắc phục ngay sự không thực tế, thiếu tính lý luận và xu thế phong trào hóa trong quá trình triển khai xây dựng Nông thôn mới ở các địa phương.

Thứ hai: Cần có những cơ chế tạo điều kiện có sự tham gia trực tiếp của người dân với vai trò là chủ thể và các tổ chức xã hội; gắn phát triển kinh tế với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của từng địa phương vùng miền, của từng dân tộc. Có như vậy mới bảo đảm nông thôn phát triển bền vững. Việc đó sẽ bảo đảm một không gian kinh tế, văn hóa, xã hội ổn định, sinh thái bền vững cho sự phát triển chung của địa phương, tạo điều kiện cho công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra có hiệu quả, ít tốn kém.

Có cơ chế lồng ghép các Chương trình MTQG; Chương trình hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn nông thôn theo hướng tăng cường phân cấp tối đa cho xã/huyện.

Thứ ba: Cần chú ý tới tính chất đa dạng cả về điều kiện sống, tập quán, tài nguyên,... trong xây dựng các mô hình Nông thôn mới, không nên khuôn mẫu áp đặt chung.

Thứ tư: Từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, cải thiện môi trường sống, nâng cao sức khỏe con người, phát triển sự nghiệp công ích, bảo đảm trật tự trị an, phát huy dân chủ ở cơ sở, bảo đảm an sinh xã hội và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước ở nông thôn đúng như mục tiêu của Đảng là xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thứ năm: Tăng cường nguồn lực cho Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tương xứng với mục tiêu đề ra. Trong điều kiện ngân sách nhà nước còn khó khăn, sức dân lại có hạn, trước yêu cầu của công cuộc xây dựng Nông thôn mới đã được phát động sâu rộng cần có những cơ chế ưu đãi, đủ sức hấp dẫn để mời gọi được nhiều doanh nghiệp về đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nhân tố quan trọng trong tổ chức lại sản xuất, liên kết sản xuất, góp phần phát triển bền vững nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới.

Từ những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm trong giai đoạn 2011-2020, Nghệ An tiếp tục chỉ đạo với quan điểm phát huy tinh thần Xô Viết - Nghệ Tĩnh để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới với kết quả cao nhất trong giai đoạn 2021 - 2025 theo Kết luận số 54-KL/TW ngày 07-8-2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn./.

Th.S Hoàng Đình Ngọc

Trưởng Phòng Kế hoạch và Tổng hợp

Văn phòng Điều phối Chương trình Nông thôn mới tỉnh Nghệ An