31/07/2020 | 09:23

Phúc Thọ xây dựng huyện nông thôn mới điển hình tiên tiến

(HNM) - Hôm nay (31-7), Đại hội đại biểu lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ huyện Phúc Thọ tiến hành phiên làm việc chính thức. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương - Đổi mới”, Đại hội đánh giá kết quả đạt được; đồng thời, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp PT huyện theo chủ đề “Phát huy truyền thống quê hương anh hùng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng Phúc Thọ trở thành huyện NTM điển hình tiên tiến”.

 

Xây dựng Phúc Thọ trở thành huyện nông thôn mới điển hình tiên tiến là nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Ngọc Phú

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong nhiệm kỳ qua, Huyện ủy Phúc Thọ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng toàn diện về cả chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đặc biệt coi trọng củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém gắn với giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị.

Phúc Thọ cũng chú trọng công tác quy hoạch, luân chuyển và điều động cán bộ. Để tăng cường kỷ cương trong Đảng, công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được coi trọng. Trong nhiệm kỳ, Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 16 tổ chức Đảng, 65 đảng viên; kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với 112 tổ chức Đảng.

Song hành với xây dựng Đảng, Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị vào thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Phúc Thọ đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất; đăng ký các nhãn hiệu, xây dựng thương hiệu, thực hiện truy xuất nguồn gốc để nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển nền nông nghiệp bền vững.

Xác định công tác xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thay đổi bộ mặt của một vùng nông thôn; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, Huyện ủy Phúc Thọ đã chỉ đạo các cấp, ngành vận động người dân nỗ lực thực hiện và đạt được kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, Phúc Thọ có 100% số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Huyện đang nỗ lực về đích huyện nông thôn mới trong năm 2020.

Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, Phúc Thọ triển khai tích cực Cuộc vận động “3 sạch” (nước sạch - môi trường sạch - nông nghiệp sạch) góp phần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới. Nhiều tuyến đường nở hoa, đường bích họa, mô hình nông nghiệp sản xuất theo quy trình VietGAP đã hình thành.

Những năm qua, Phúc Thọ tiếp tục duy trì các buổi sinh hoạt cộng đồng; đối thoại giữa lãnh đạo huyện, xã với người dân để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ có những giải pháp đồng bộ, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ huyện đề ra đều thực hiện đạt và vượt. Vì thế, nhân dân luôn đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Lựa chọn 2 khâu đột phá

Chiều 30-7, Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ huyện Phúc Thọ nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên trù bị với sự tham gia của 258 đại biểu, đại diện cho 8.085 đảng viên trong toàn đảng bộ. Trong phiên trù bị, đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký; bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình Đại hội phiên chính thức; quy chế làm việc của đại hội; phổ biến một số điểm trong Quy chế bầu cử trong Đảng...

Phúc Thọ được quy hoạch là vành đai xanh của Thủ đô, có điều kiện địa lý tự nhiên, đất đai thuận lợi để phát triển kinh tế nông nghiệp và du lịch sinh thái. Tuy vậy, về cơ bản huyện vẫn còn nhiều khó khăn. Nhu cầu về nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống ngày càng cao trong khi nguồn thu ngân sách hạn hẹp; kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển.

Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảngbộ huyện, trong nhiệm kỳ 2020-2025, huyện đặt mục tiêu có kinh tế tăng trưởng khá, môi trường sạch, nông nghiệp sạch, nâng tầm văn hóa, người dân sống thân thiện, mến khách... Huyện tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới điển hình tiên tiến; xây dựng huyện Phúc Thọ phát triển nhanh, bền vững và đúng định hướng. Đảng bộ huyện Phúc Thọ sẽ chỉ đạo, lãnh đạo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm kinh tế phát triển theo hướng “Công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp”.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Phúc Thọ sẽ tập trung vào 2 khâu đột phá: Một là, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung, ứng dụng công nghệ cao; thực hiện thành công Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); tập trung hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp đã được phê duyệt; tạo mọi điều kiện thuận lợi, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, nhất là kinh tế tư nhân, tăng thu ngân sách của huyện một cách bền vững. Hai là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới công tác đánh giá và sử dụng cán bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao năng lực, trách nhiệm tham mưu và thực thi công vụ; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, động viên niềm tự hào, ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn huyện.

Từng bước tăng thu ngân sách để cân đối được thu chi, huyện Phúc Thọ sẽ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Huyện đã xây dựng đề án phát triển kinh tế tư nhân, thường xuyên tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp để nắm bắt khó khăn, vướng mắc và giao cho các ngành (thuộc huyện) nghiên cứu cơ chế về đất đai, xây dựng quy hoạch; giao cho các xã xây dựng phương án cụ thể. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ phát triển doanh nghiệp mới, khuyến khích các hộ sản xuất lớn chuyển đổi thành doanh nghiệp; đồng thời, thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư trên địa bàn...

Phúc Thọ sẽ tiếp tục duy trì và thực hiện tốt Cuộc vận động “ba sạch” để nâng cao đời sống người dân; tích cực khai thác nguồn lực tinh thần từ giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương để khơi dậy, bồi dưỡng ý thức tự cường, lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân... từ đó nung nấu khát vọng, ý chí, quyết tâm vươn lên trong học tập, công tác, lao động sản xuất, xây dựng Phúc Thọ thành huyện nông thôn mới điển hình tiên tiến của thành phố.

 

Những thành tựu nổi bật huyện Phúc Thọ đạt được giai đoạn 2015-2020:

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 9%/năm. Tổng giá trị sản xuất đến năm 2020 ước đạt 12.450 tỷ đồng.

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản đạt tỷ trọng 45,2%; thương mại, dịch vụ 33,6%; nông nghiệp 21,2%.

- 100% số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, sớm 2 năm (năm 2018) so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ huyện đề ra (năm 2020).

- Thu nhập bình quân tăng đều qua các năm, năm 2020 ước đạt 50 triệu đồng/người/năm, tăng 1,71 lần so với năm 2015.

- Số hộ nghèo toàn huyện còn 591 hộ, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,14%, trừ các hộ diện bảo trợ xã hội còn 0,66%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 57,8%, tăng 7,8% so với năm 2015 (mục tiêu đề ra 50%).

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn huyện đến 2020 ước đạt trên 90%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc ước đạt trên 90%.

- Số trường học đạt chuẩn quốc gia 52/74 trường, đạt tỷ lệ 70,27%.

- Trung bình hằng năm kết nạp 240 đảng viên mới (mục tiêu 200 đảng viên).

- Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh bình quân đạt 48,56%/năm.

Một số chỉ tiêu chính giai đoạn 2020-2025:

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt 9%.

- Thu nhập bình quân đạt 85 triệu đồng/người/năm.

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực (công nghiệp, xây dựng cơ bản 47%, thương mại - dịch vụ 36%, nông nghiệp 17%).

- Thu ngân sách nhà nước hằng năm vượt kế hoạch thành phố giao.

- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 7 xã.

- Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên giảm 0,15%; tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi trẻ em dưới 5 tuổi dưới 12%; phấn đấu trên 92% dân số được quản lý sức khỏe; đạt 30 giường bệnh, 8 bác sĩ/1 vạn dân; tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 85%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%.

- Tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn huyện theo tiêu chí mới giảm xuống còn dưới 1%.

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95% dân số; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đạt 97%.

- Tỷ lệ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa đạt 87,3%; số thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa đạt 76%; số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa 78,5%.

- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 75-80%.

- Tỷ lệ rác thải được thu gom và xử lý 100%; số hộ dân nông thôn được sử dụng nước từ nguồn nước máy đạt 100%.

- Bình quân kết nạp từ 210 đảng viên mới/năm trở lên.

- Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hằng năm đạt 85% trở lên.

- Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80% trở lên.

MINH PHÚ