31/12/2019 | 11:15

Người dân Cẩm Khê hiến gần 9.000m2 đất

Người dân Cẩm Khê hiến gần 9.000m2 đất

 

Nhân dân xã Phú Khê huyện Cẩm Khê hiến gần 9.000m2 đất làm đường giao thông nông thôn.

Trong năm 2019, nhân dân các xã, thị trấn trong huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) đã tự nguyện hiến gần 9.000m2 đất, tham gia đóng góp 259.626 ngày công, với tổng số tiền gần 3,5tỷ đồng để xây dựng các công trình, như đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng kênh mương nội đồng, mở rộng nhà văn hóa khu.

Đến nay, toàn huyện có 30 khu và 11 xã đạt chuẩn NTM, còn lại các xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên.

Năm 2020, Huyện Cẩm Khê phấn đấu xây dựng thêm 2 xã NTM; cải tạo nâng cấp mở rộng các tuyến đường giao thông; cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân đóng góp, công sức, tiền, của, hiến đất, hoàn thành các tiêu chí NTM đã đề ra.

MẠNH THUẦN (nongnghiep.vn)