10/07/2019 | 15:06

Thí điểm phân loại, xử lý rác thải hữu cơ khu vực nông thôn

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt đề án Phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn.

10/07/2019, 09:04 (GMT+7)

Mục tiêu là nhằm giải quyết đồng bộ, cơ bản vấn đề phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ tại hộ gia đình nông thôn, giảm thiểu lượng chất thải rắn sinh hoạt nông thôn, tạo điều kiện cho việc thu gom và xử lý chất thải rắn vô cơ được thuận lợi.

Theo chỉ đạo, sẽ có 04 thôn thuộc 02 xã được lựa chọn để làm mô hình thí điểm là thôn Hoài Thượng và thôn Chè, xã Liên Bão, huyện Tiên Du; thôn Kim Thoa và thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài. Cơ quan chủ trì đề án và các cơ quan phối hợp tổ chức việc đăng ký tham gia thực hiện phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình và yêu cầu các hộ gia đình tham gia cam kết thực hiện đúng các quy trình phân loại, thu gom, xử lý rác hữu cơ. Thời gian thực hiện trong năm 2019, kinh phí dự toán cho 02 xã là 2.448.387.000 đồng.

Thông qua việc thực hiện thí điểm đề án nêu trên, Bắc Ninh kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu được khoảng 90% mùi hôi tại các bãi rác thải tập trung, giảm thiểu 50% lượng chất thải rắn trên các bãi rác thải tập trung sau thu gom. Ngoài ra, dự án tạo ra sản phẩm nguyên liệu hữu cơ sạch tại chỗ để chăm sóc cây trồng. Tạo môi trường nông thôn tỉnh luôn xanh, sạch, đẹp góp phần xây dựng NTM.

BÌNH MINH