20/02/2019 | 13:44

NGHỆ AN: HỘI NGHỊ SƠ KẾT 3 NĂM (2016 – 2018) THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2019

Sáng nay 20/1/2019 UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông mới; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh.

 

 Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và điều hành hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo huyện ủy, thị ủy, thành ủy và lãnh đạo UBND các huyện, xã, thị xã, thành phố..

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, công tác XDNTM đã trở thành phong trào rộng khắp trong nhân dân, kể cả đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. Bộ máy tổ chức của Chương trình từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã, thôn đã có sự liên kết và đạt hiệu quả cao. Hạ tầng nông thôn đã có bước phát triển rõ rệt, nhất là giao thông, thủy lợi, điện và hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Đã hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung có giá trị cao gắn với công nghiệp chế biến; các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến tiếp tục được đưa vào sản xuất; hiệu quả sản xuất và thu nhập của người dân ngày càng tăng; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nông thôn ngày càng được nâng cao rõ rệt.

Trong giai đoạn 2016-2018 có thêm 109 xã đạt chuẩn NTM nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM được UBND tỉnh quyết định công nhận đến nay là 218 xã, chiếm 50,58% (cao hơn bình quân chung cả nước hiện có 3.993 xã đạt chuẩn NTM chiếm 44,75%). Có 03 đơn vị cấp huyện: Thị xã Thái Hoà, thành phố Vinh, huyện Nam Đàn hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó thành phố Vinh và huyện Nam Đàn đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2016-2018). Tiêu chí bình quân/xã toàn tỉnh là 15,37 tiêu chí/xã, tăng 3,1 tiêu chí/xã so với cuối năm 2015.

- Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản:

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 27,5 triệu đồng/người/năm (năm 2015 là 19,6 triệuđồng), tăng 7,9 triệu đồng/người/năm so với năm 2015.

Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh ước đến cuối năm 2016 giảm chỉ còn 9,5% , năm 2017, toàn tỉnh còn 7,54% hộ nghèo. Đến cuối năm 2018 giảm khoảng còn 5,54%.

Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 88%, tăng 11% so với cuối năm 2015. Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn tại Quyết định số 2570/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT đến nay đạt 81%; Nước sạch theo QCVN 02/2009/BYT đạt 45%;

Hội nghị cũng được nghe ý kiếm tham luận của lãnh đạo các Xã Hưng Tân (Hưng Nguyên), Châu Tiến (Quỳ Châu), làng Bãi Sở (xã Tam Quang, huyện Tương Dương), huyện Đô Lương... đã chia sẻ những khó khăn, bài học kinh nghiệm, cũng như cách làm hay, sáng tạo trong quá trình huy động nguồn vốn, hiến đất làm đường...trong phong trào xây dựng NTM của xã, thôn, bản. Đặc biệt, sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2019 của huyện Yên Thành. Tại hội nghị, 33 xã của 12 huyện trên địa bàn tỉnh đã ký cam kết về đích NTM trong năm 2019.

Đồng chí Thái Thanh Quý – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thái Thanh quý - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Chương trình XDNTM là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước được các bộ, ngành của Trung ương hết sức quan tâm, và chưa có một Chương trình nào lại được cụ thể hóa bằng rất nhiều nhóm tiêu chí một cách cụ thể như Chương trình này, vì vậy Tỉnh ủy, UBND tỉnh rất quan tâm theo dõi, tích cực chỉ đạo thực hiện Chương trình từ tỉnh đến huyện, đến xã. Xây dựng Nông thôn mới trong giai đoạn 2016 - 2018 gặp nhiều khó khăn các văn bản hướng dẫn của Trung ương ban hành chậm, chưa đồng bộ. Nhưng các địa phương đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân, bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng, đáng ghi nhận.

- Công tác tuyên truyền vận động và tập huấn đào tạo được chú trọng và phát huy hiệu quả, đã có nhiều chuyển biến về nhận thức, kiến thức chuyên môn đồng thời đã có nhiều phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện Chương trình. Nhờ vậy đã tạo chuyển biến tốt về nhận thức của cán bộ và người dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của chương trình. Trong giai đoạn 2016-2018, toàn tỉnh có 109 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, nâng số xã toàn tỉnh đến nay lên 218 xã (chiếm 50,58%); Bình quân tiêu chí toàn tỉnh là 15,37 tiêu chí/xã, tăng 3,1 tiêu chí/xã so với cuối năm 2015; Có 03 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới là thị xã Thái Hòa, thành phố Vinh và huyện Nam Đàn.

- Huy động nguồn lực để triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2018 là 9.930,7 tỷ đồng. Nâng tổng nguồn vốn huy động, lồng ghép thực hiện Chương trình từ năm 2011-2018 là 30.843,3 tỷ đồng.

- Tổ chức thực hiện tốt Đề án xã Nông thôn mới kiểu mẫu đối với: Xã Kim Liên, huyện Nam Đàn; Xã Sơn Thành, huyện Yên Thành; Xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu) và đã đạt được nhiều kết quả theo Đề án được phê duyệt.

- Một số xã không đưa vào xã điểm chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu nhưng thời gian qua đã có nhiều cố gắng xây dựng nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng nông thôn mới đẹp, bền vững và đã đạt giải cao trong Hội thi xã Nông thôn mới đẹp năm 2018 như: Hưng Tân huyện Hưng Nguyên; Thanh Lĩnh huyện Thanh Chương; Diễn Tháp huyện Diễn Châu….

- Năm 2018 đã tổ chức tốt cuộc thi “xã nông thôn mới đẹp và thôn, bản nông thôn mới đẹp năm 2018” theo chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy. Cuộc thi là đợt tuyên truyền sâu rộng, thi đua làm đẹp trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Cuộc thi đã phát hiện, tôn vinh những xã, thôn, bản tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, tạo động lực cho phong trào xây dựng Nông thôn mới ngày càng rộng khắp, đi vào chiều sâu, làm cho Nông thôn ngày càng giàu hơn, đẹp hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế khi thực hiện Chương trình trong thời gian qua như:

- Nguồn lực để đầu tư xây dựng Nông thôn mới cho các xã chưa đáp ứng với nhu cầu. Kết quả huy động các nguồn lực khác cho xây dựng nông thôn mới còn rất hạn chế. Công tác lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cũng còn gặp nhiều khó khăn. Doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế.

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chưa có chuyển biến lớn.

- Một số thành viên Ban chỉ đạo. Ban tổ chức thực hiện Chương trình cấp tỉnh chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện ở cơ sở, chưa chủ động tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời xử lý những tồn tại, vướng mắc ở cơ sở.

Để công tác xây dựng Nông thôn mới trong thời gian tới đạt kết quả cao nhất, đồng chí Thái Thanh quý yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương cần phải tập trung huy động nguồn lực và lồng ghép các chương trình MTQG để XDNTM, đặc biệt là điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 166/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về khuyến khích hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015-2020, trong đó đề nghị bổ sung chính sách hỗ trợ cho các xã nông thôn mới kiểu mẫu; chính sách hỗ trợ xi măng, tiền thưởng cho các thôn (bản) xây dựng nông thôn mới ở các xã miền núi khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới và chính sách hỗ trợ xây dựng “Vườn chuẩn nông thôn mới”.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 36/CT-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 14/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Đặc biệt với nhiệm vụ giai đoạn 2019-2020, toàn tỉnh phải có thêm 47 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, theo chỉ tiêu của Trung ương giao cho tỉnh là đến năm 2020 có 265 xã (riêng năm 2019 phải có 39 xã đạt chuẩn Nông thôn mới). Yêu cầu các đồng chí là thành viên của Ban Tổ chức thực hiện Chương trình của tỉnh, các đồng chí Thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh, Lãnh đạo các huyện, thành, thị ủy; UBND các huyện, thành, thị; các đồng chí Chủ tịch UBND các xã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung. Đối với các huyện như Kỳ Sơn, Quế Phong trong điều kiện khó khăn khi thực hiện xã Nông thôn mới. Nhưng trên cơ sở các nội dung, tiêu chí của Bộ tiêu chí được quy định tại Quyết định số 2337/QĐ-UBND của tỉnh, phải xây dựng các thôn/bản đạt chuẩn để tạo tiền đề cho xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới trong những năm tiếp theo.

Tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2030, phát triển mạnh các mô hình, dự án liên kết sản xuất với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông sản, gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất liên kết với doanh nghiệp, sản xuất hàng hóa tập trung, an toàn và tìm kiếm đầu ra ổn định.

Tăng cường, củng cố cơ sở hạ tầng nông thôn, cải thiện môi trường, phát triển giáo dục, y tế, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội gắn với xây dựng đời sống văn hóa mới ở nông thôn.

Nhân dịp này, 20 tập thể và 33 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong XDNTM./.

 

Đồng chí Thái Thanh Quý - Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể

có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong XDNTM giai đoạn 2016 - 2018

Bài, ảnh: Lưu Oanh – Văn phòng NTM tỉnh