• Tin mới cập nhật
 • Tin đọc nhiều nhất

Văn bản nông thôn mới

 • Số 729/QĐ-UBND

  Quyết định phê duyệt Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh nghệ an giai đoạn 2019-2020 định hướng đến năm 2030

 • 419/HD-SNV

  Hướng dẫn thực hiện tiêu chí - Hệ thống chính trị trong Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn ...

 • 08/2019/TT_BTC

  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử sụng kinh phí ...

 • Số 149/QĐ-UBND

  Quyết định về việc phê duyệt danh sách các xã/ huyện đăng ký đặt chuẩn nông thôn mới năm 2019

 • 5369/QĐ-UBND

  Về việc điều chỉnh bước điểm thấp nhất cho mỗi nội dung của một tiêu chí trong Bộ tiêu chí và thang điểm cuộc thi mẫu "Xã nông thôn ...

 • 5380/QĐ-UBND

  Về việc công nhận "xã đạt chuẩn nông thôn mới"

 • Số 5380/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công nhận"Xã đạt chuẩn Nông thôn mới"

 • Số 2533/SNN-VPĐP

  Quy trình tổ chức thực hiện Vườn Chuẩn Nông thôn mới tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2018-2020

 • 4207/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành thể lệ, Bộ tiêu chí và thang điểm cuộc thi mẫu "Xã nông thôn mới đẹp năm 2018" và "Thôn (bản) nông thôn mới ...

 • Số 4206/QĐ-UBND

  Quyết định về việc thành lập Ban giám khảo và Tổ thư ký cuộc thi mẫu "Xã nông thôn mới đẹp năm 2018" và " Thôn (bản) Nông thôn ...

 • 4087/QĐ-UBND

  Quyết định về việc kiện toàn ban tổ chức thực hiện chương trình MTQG XDNTM giai đoạn 2016-2020

 • 638/TB-VPĐP-OCOP

  Thông báo Nội dung, thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng về chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP

 • Số 482/QĐ-SNN-VPĐP

  Quyết định ban hành bộ tiêu chí xây dựng Vườn chuẩn Nông thôn mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2018-2020

 • 2599/QĐ-UBND

  Quyết định về việc phê duyệt danh sách thành viên Thường trực, chuyên trách, kiêm nhiệm của Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ...

 • 410/KH-UBND

  Kế hoạch xây dựng vườn chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018-2020

 • 691/QĐ-TTg

  Quyết định ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020

 • QĐ 520/QĐ-TTg

  Quyết định công nhận huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017

 • Số 1323/QĐ-UBND

  Quyết định phê duyệt đề cương Đề án: Mối xã một sản phẩm tỉnh Nghệ an, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030

 • QĐ 802/QĐ-UBND

  Quyết định về việc phân bổ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018

 • QĐ 802/QĐ_UBND

  Quyết định về việc phân bổ nguồn vốn Ngân sách Trung Ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2018

liên kết

Tin nhanh, cập nhật, báo điện tử, việt báo, tin việt, VietNews,Dân Việt, Nông thôn, Nông thôn Ngày nay, Nông thôn Online, Tin nóng, tin mới nhất, báo mới, kinh doanh, thời sự, Hà Nội, TPHCM, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn, Kinh tế, tin tưccs, văn hóa, thể thao, bóng đá, ngôi sao